Jak podat žádost NZU

1)      Zvolte vhodné řešení pro Váš dům

Pokud chcete žádat o dotaci, tak ve spolupráci s montážní firmou vyberte vhodné řešení pro Váš dům. Například jednu z akčních sestav uvedených na www.regulus.cz/cz/akcni-nabidka-sestav.

2)      Objednejte si zpracování dokumentace

Firma REGULUS Vám nabízí zpracování dokumentace pro solární systémy za 5 000 Kč. Na tuto částku můžete žádat o dotaci (podoblast C.5). Zároveň Vám poradíme, jaké další dokumenty si musíte zajistit, a pomůžeme Vám s vyplněním žádosti. Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník NZU. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou. Po úspěšném vyplnění obdrží zákazník potvrzující email.

3)      Obstarejte si všechny dokumenty vyžadované SFŽP

Doklad o právní subjektivitě, souhlasné prohlášení spoluvlastníků, doklad o projednání s příslušným orgánem památkové péče (bližší informace v části „Obsah dokumentace“) a vyčkejte na doručení dokumentace z REGULUSu.

OBSAH DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI:

Celková dokumentace žádosti musí obsahovat doklady prokazující vlastnictví stavby (dodá žadatel):

Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.

Doklad o právní subjektivitě – pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících - výpis z veřejného rejstříku (obchodního či jiného), zřizovací listina u příspěvkových organizací.

Plná moc - pouze v případě, že je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou.

Souhlasné prohlášení spoluvlastníků – pouze v případě, že žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví; podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny.

Doklad o projednání s příslušným orgánem památkové péče – pouze u památkově chráněných budov, kterým příslušný orgán památkové péče stanoví další podmínky omezující provedení podporovaných opatření.

Celková dokumentace žádosti musí obsahovat doklady prokazující splnění technických požadavků dotačního Programu (dodá REGULUS):

Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení) včetně faktury, Krycí list

Žádáte-li po realizaci, je zároveň nutné doložit i dokumenty dokazující realizaci – viz bod 8 mimo ad A.

4)      Vyplňte elektronickou žádost o podporu na stránkách www.novazelenausporam.cz

Na webových stránkách dotačních programu Nová zelená úsporám se zaregistrujte a vygenerujte si formulář žádosti o podporu.

Tuto žádost vytiskněte a na konci podepište.

K vytištěné a podepsané žádosti o podporu NZU přidejte všechny přílohy!

V zaslané dokumentaci od REGULUSu je přiložen „Krycí list“. Do kolonky 1 vepište číslo žádosti vygenerované na vytištěném formuláři žádosti. Krycí list na poslední straně podepište v kolonce „Prohlášení žadatele o podporu“.

5)      Doručte SFŽP žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Do 5 dnů od vygenerování žádosti o podporu odešlete kompletní dokumentaci na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Adresy naleznete zde www.novazelenausporam.cz/krajska-pracoviste/

Obálku označte: NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti (vygenerované číslo žádosti o podporu z elektronického systému). Nestihnete-li doručit dokumenty v této lhůtě, evidence žádosti bude zrušena. Doporučujeme vyplňovat žádost až po shromáždění veškeré požadované dokumentace.

6)      Registrace žádosti

Úplné a formálně správné žádosti budou zaregistrovány. Pokud SFŽP v průběhu kontrol odhalí nedostatky, odešle žadateli emailem výzvu k jejich odstranění.

7)      Realizace opatření

Na základě posouzení žádosti provede Fond její akceptaci či neakceptaci. O akceptaci žádosti informuje Fond písemně žadatele prostřednictvím akceptačního dopisu. Akceptační dopis obsahuje podmínky pro poskytnutí podpory a stanoví termín pro doložení dokumentů.

8)      Doložení realizace

Nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise doručte osobně nebo doporučenou poštou na adresu příslušného krajského pracoviště všechny dokumenty prokazující realizaci. Musí být předloženy v listinné podobě v originále nebo úředně ověřené kopii.

OBSAH DOKUMENTACE K DOLOŽENÍ REALIZACE:

A.      Vyplněný formulář Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnu

B.       Povinné přílohy vyžadované vždy:

Výpis z katastru nemovitosti - vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní.

Soupis faktur – soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření, které žadatel předkládá. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele

Faktury (včetně zálohových) za realizaci podporovaného opatření a za zpracování odborného posudku. Faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny na jméno kteréhokoliv vlastníka nemovitosti a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Předkládají se v prosté kopii nebo v originále.

Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků. V případě, že je použit výrobek ze SVT, tak i jeho SVT kód.

Potvrzení o úhradě - pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoli však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) či potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem a podepsané žadatelem, pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad.

C.       Přílohy vyžadované jen při splnění určitých kritérií (jen pro některá opatření):

Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem pouze u žádostí v oblasti podpory A, B či v případě instalace tepelných čerpadel typu voda–voda (C.1.5 nebo C.2.5) nebo typu země–voda (C.1.6 nebo C.2.6).

Doklad o ukončení realizace - předkládá se pouze v případě opatření z oblasti podpory C. V závislosti na provedeném opatření se jedná o předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele i dodavatele.

Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – předkládá se pouze u žádostí v oblasti podpory B a podoblasti C.4 (Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla).

Dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu – předkládá se pouze v případě, že není vybrán výrobek/výrobky ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). Netýká se výrobků a technologií REGULUS, které jsou všechny zapsány v SVT.

9)      Posouzení

U kladně posouzených žádostí obdrží žadatelé (doporučenou zásilkou) Registraci akce a formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém je žadatel povinen vlastnoručním podpisem (požadován je úředně ověřený podpis) potvrdit souhlas s vydanou Registrací akce a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musí příjemce podpory doručit (osobně nebo doporučenou zásilkou na krajské pracoviště Fondu) ve stanovené lhůtě zpět Fondu.

10)  Vyplacení dotace

Na bankovní účet uvedený v žádosti o podporu.

V případě podání žádosti o podporu po realizace podporovaných opatření je možné očekávat proplacení dotace zpravidla do 9 týdnů od elektronické registrace žádosti.