PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Názov:                                                REGULUS – TECHNIK, s.r.o.
Sídlo:                                                  Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov
IČO:                                                    36 447 242
Zapísaný v Obchod. Registri:         OS PO, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10379/P
Zastúpený:                                        konateľom Ing. Jozefom Beluškom
Kontaktné údaje pre dotknutú osobu:+421 51 333 7000, obchod@regulus.sk

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú spracované na základe Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Cieľom Nariadenia a zákona je zvýšiť ochranu osobných údajov občanov EÚ a posilniť ich
práva pri ich spracúvaní prevádzkovateľmi. Normy v ňom obsiahnuté sú záväzné pre všetky
subjekty, ktoré nakladajú s osobnými údajmi občanov EÚ. Aj naša spoločnosť nakladá
s osobnými údajmi Vás, našich zákazníkov. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov
vystupujeme v pozícií prevádzkovateľa. Tieto pravidlá, ktoré chceme s Vami zdieľať Vám
poskytujú v zrozumiteľnej forme informácie o tom, aké osobné údaje od Vás získavame,
z akého dôvodu ich spracovávame, akým spôsobom s nimi nakladáme a ako ich chránime.

Uisťujeme Vás, že pri spracovávaní osobných údajov vychádzame zo zásad zakotvených
v Nariadení a zákone, tak aby nedošlo k ich zneužitiu a tým k zásahu do Vašich práv (právo
na ochranu osobných údajov, právo na ochranu súkromia).

V súvislosti s ochranou osobných údajov sa používajú tieto základne termíny:

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, na základe ktorej dôjde
k identifikovaniu osoby. Osobným údajom je napr. meno, rodné číslo, ale aj lokalizačné
údaje, online identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú,
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov je činnosť vykonávaná s osobným údajom, napr. získavanie
osobného údaju, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie,
likvidácia.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda VY, náš zákazník.

Prevádzkovateľom osobných údajov je ten, kto spracúva osobné údaje fyzickej osoby, určil
si na ich spracúvanie účel a má na to prostriedky. Môže to byť fyzická osoba, právnická
osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt.

REGULUS – TECHNIK, s. r. o. ako prevádzkovateľ osobných údajov pri spracúvaní
Vašich osobných údajov rešpektuje nasledujúce zákonné zásady.
Zásady spracúvania osobných údajov:

 1. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti:
  spracovávanie prebieha na základe platnej legislatívy, každé spracúvanie je
  vykonávané na legitímnom právnom základe,
 2. zásada obmedzenia účelu:
  osobné údaje sa získavajú len na konkrétny, výslovne uvedený a oprávnený účel,
 3. zásada minimalizácie osobných údajov:
  Spracovávanie je obmedzené na nevyhnutný rozsah daného účelu,
 4. zásada správnosti:
  osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované,
 5. zásada minimalizácie uchovávania:
  spracúvajú sa len nevyhnutné osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu dotknutej
  osoby,
 6. zásada zodpovednosti:
  za spracúvanie osobných údajov a dodržiavania legislatívy nesie zodpovednosť
  prevádzkovateľ osobných údajov,
 7. zásada integrity a dôvernosti:
  spracovávanie prebieha tak, aby nedošlo k zničeniu a zneužitiu osobných údajov.

Ktoré údaje spracúvame:
V rámci našej podnikateľskej činnosti dochádza k predaju tovaru a poskytovaniu služieb,
vrátane servisných. Aby mohlo k nim dôjsť potrebujeme získať Vaše osobné údaje, a to
konkrétne:

 • meno a priezvisko,
 • podpis,
 • adresu (na ktorú dodáme tovar, realizujeme službu alebo servis),
 • telefonický kontakt,
 • príp. emailovú adresu,
 • záznam z kamerového systému (v prípade návštevy našej prevádzky).

Vaše osobné údaje potrebujeme na vyhotovenie faktúry, ktorá je daňovým dokladom. Týmto
si plníme povinnosť, ktorú máme uloženú zákonom (zákon č.222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov).

Pri realizácii služieb a servisu sú Vaše osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy, na
vykonanie servisu. Ak by ste nám ich neposkytli, nemohli by sme vyhotoviť cenovú ponuku,
uzatvoriť s Vami zmluvu s Vami, nebolo by možné poskytnúť Vám servis ani doviezť tovar.
Osobné údaje potrebujeme na vyplnenie servisného listu, dodacieho listu, na vybavenie
reklamácie. Vybavenie podnetov a sťažností v súvislosti s uplatňovaním Vašich práv pri
spracúvaní osobných údajov sa taktiež nezaobíde bez poskytnutia a následného spracovania
Vašich osobných údajov.

Náš areál na Strojníckej ulici je monitorovaný bezpečnostnými kamerami z dôvodu ochrany
nášho majetku. Pomocou bezpečnostných kamier je vyhotovený záznam, na ktorom je možné
identifikovať Vašu postavu, tvár príp. evidenčné číslo motorového vozidla. Aj toto je spôsob
spracovávania Vašich osobných údajov, ktorý vychádza z našej potreby chrániť si majetok
pred krádežou a poškodením. Môžete si všimnúť, že pri vstupe do areálu je umiestnená
informačná tabuľa s piktogramom, ktorá Vás informuje o tom, že priestor je monitorovaný.

Na našej webovej stránke je umiestnený dotazník, ktorý po vyplnení zákazníkom slúži ako
prvotný zdroj informácií pre tvorbu individuálneho riešenia využitia alternatívnych zdrojov
energie pre Váš projekt. Touto cestou získavame na základe Vášho súhlasu osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, ulica, PSČ a obec realizovania zákazky, tie ďalej
spracúvame, zaraďujeme do databázy „Návrhov“. Súčasťou zadanej požiadavky zo strany
zákazníka môžu byť aj fotografie objektu, ktorý je predmetom návrhu. Osobné údaje
nerealizovaných návrhov sa likvidujú v čo najkratšom čase.

V rámci našej marketingovej stratégie, zasielame na vyžiadanie zákazníkom email
o novinkách v našom predajnom portfóliu, resp. o zľavách na tovar (newsletter). Naša
webová stránka umožňuje zákazníkom sa na prijímanie takýchto emailov aktívne prihlásiť.
Emaily rozosielame len tým zákazníkom, ktorí sa na zasielanie prihlásili cez našu webovú
stránku. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov v našej databáze „Novinky“ v rozsahu
meno, priezvisko, emailová adresa je poskytnúť Vám lepšie služby a udržať si Vás ako našich
zákazníkov (marketingové účely). Pri spracúvaní používame vlastný softvér. Osobné údaje
v spomínanej databáze sú chránené silným prístupovým heslom a šifrovaním. V rámci
rozosielania emailov Vás informujeme o tom, že Vaše osobné údaje z databázy
neposkytujeme ďalším stranám a informujeme Vás, že ich spracúvame na základe Vašej
žiadosti. Osobné údaje databázy sa neprofilujú, neposkytujú sa tretej strane ani nedochádza
k ich prenosu mimo krajiny EÚ. Sú spracovávané v ČR na oddelení Marketingovej podpory
našej materskej firmy.

                                                                             Zhrnutie

Účel spracovávania osobných údajov:

 • plnenie daňových povinností,
 • uzatváranie zmlúv,
 • realizovanie servisu,
 • vybavovanie sťažností,
 • rozosielanie emailov s novinkami,
 • vypracovanie návrhu na realizáciu projektu s využitím alternatívnych zdrojov energie,
 • vybavovanie reklamácií, podnetov, sťažností,
 • zabezpečenie našich oprávnených záujmov (pri monitorovaní areálu).

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov:

 •  v prípade, ak osobné údaje získavame na vyhotovenie faktúry a vybavovanie
  sťažností, ide o plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ide
  teda o splnenie si zákonnej povinnosti.
 •  v prípade osobných údajov získavaných pre potreby vyhotovenia zmlúv ide o právny
  základ zakotvený v čl. 6 ods. b) Nariadenia, pretože spracúvanie osobných údajov je
  nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 •  pri spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v rámci monitorovania nášho
  areálu a pre účely marketingu je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia,
  čiže náš oprávnený záujem na ochrane majetku pred krádežou a poškodením a na
  marketingu spoločnosti.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme:

 •  faktúra je daňový doklad, preto ho máme povinnosť poskytovať aj s Vašimi osobnými
  údajmi daňovému úradu,
 •  v rámci realizovaného projektu Zelená Domácnosť sa osobné údaje zákazníkov
  poskytujú Slovenskej a inovačnej energetickej agentúre ,
 •  orgánom činným v trestnom konaní záznamy z bezpečnostných kamier na základe
  osobitných právnych predpisov v prípade poškodenia majetku, resp. zdravia,
 •  orgánom kontroly a dozoru v prípade kontroly na základe osobitných právnych
  predpisov.

Ako sú Vaše osobné údaje u nás chránené:

Všetky písomné listiny a informačné systémy s osobnými údajmi sú chránené primeranými
technickými a organizačnými opatreniami, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, strate,
zmene, k zneužitiu. Sieť je chránená firewallom a routerom, ktorý zabezpečuje ochranu siete
a zariadení pred penetráciou z internetu. Samotná štruktúra siete a počítačov je zabezpečená
užívateľskými kontami, silnými prístupovými heslami do počítačov, serverov a úložísk.
Emailovú komunikáciu máme zabezpečenú prostredníctvom emailového serveru. Jednotlivé
emailové účty sú chránené prístupovým heslom. Mailovú komunikáciu so zákazníkom
vyhodnotí každý zamestnanec individuálne a v prípade citlivých informácií ich dodatočne
zabezpečí.

Doba uchovávania osobných údajov:

 •  faktúry 10 rokov,
 •  zmluvy po dobu existencie platnosti zmluvy,
 •  záznamy z bezpečnostných kamier 15 dní,
 •  sťažnosti a podnety do ich vybavenia.
  Následne budú všetky osobné údaje likvidované.

Prenos do tretej krajiny:
U nás nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
U nás Vaše osobné údaje nespracúvame automatizovaným rozhodovaním, profilovaním, teda
nezhromažďujeme osobné údaje za účelom vyhodnocovania Vášho správania sa.

Informácie o Vašich právach:
Vy ako osoba, ktorej osobné údaje my spracovávame, máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom
Ak o to požiadate, máte právo získať od nás kópiu dokumentov s osobnými údajmi, ktoré
o Vás spracúvame, a to v elektronickej forme, príp. listinnej forme. Kontakt na nás sa
nachádza na webovej stránke.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené nesprávne, bez zbytočného
odkladu opravili, prípadne doplnili so zreteľom na účel, na ktorý sa osobné údaje získavajú.

Právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov

Máte právo na to, aby sme Vaše údaje vymazali, v prípade ak:

 •  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, resp. spracúvali,
 •  namietate voči spracúvaniu osobných údajov (sťažnosť, podnet na Úrad)
   a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 •  ak sa Vaše osobné údaje spracovali nezákonne,
 •  Vaše osobné údaje sa musia vymazať, lebo tak ustanovuje právo únie, alebo zákon.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme Vaše údaje spracúvali v obmedzenej forme, lebo:

 •  namietate spracúvanie osobných údajov,
 •  spracúvanie je nezákonné, namietate, nechcete, aby došlo k vymazaniu, preto žiadate
  obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 •  my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, potrebujete ich VY na preukázanie
  zákonného nároku a žiadate aby sme ich spracovávali v obmedzenom rozsahu.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, ak sa domnievate, že
Vaše osobné údaje nespracovávame korektne, alebo ich spracúvame v rozpore s Nariadením,
zákonom máte právo nás kontaktovať, príp. kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk,
+421 /2/32 31 32 14.