Výpočet veľkosti expanznej nádoby

VÝPOČET OBJEMU

Pre výpočet veľkosti expanznej nádoby pre vykurovacie systémy je nutné vedieť nasledujúce hodnoty:

 • V - objem vody celej vykurovacej sústavy (kotol, potrubie, ohrevné telesá, ostatné zariadenia) [l]
 • Tmax - maximálna prevádzková teplota vykurovacej sústavy [C°] - podľa nej sa v grafu vyhľadá Δv [-]
 • ph,dov - maximálny prevádzkový tlak vo vykurovacej sústave (nesmie byť vyšší ako je hodnota poistného ventilu v kotolni) [bar]
 • H - prevýšenie najvyššieho bodu vyukrovacej sústavy nad exp. nádobou [m].
 • ph,min - minimálny požadovaný tlak v kotolni (podľa výrobcu kotla) [bar]

Ďalšie veličiny použité vo výpočte:

 • Δv........ pomerné zväčšenie objemu vody pri jej ohriatí z 10 °C na maximálnu teplotu vody vo vykurovacom systéme Tmax [-]
 • Ve......... objem tlakovej expanznej nádoby [l]

Postup:

 1. Stanovíme minimálny prevádzkový tlak v kotolni. Vezmeme požadovaný min. tlak výrobcu kotla a porovnáme ho s hodnotou H/10. Vezmeme vyššiu hodnotu z oboch čísiel a zväčšíme ju o 0,2. Výsledok je min. prevádzkový tlak v kotolni ph,min.
 2. Z grafu odčítame hodnotu Δv podľa známej maximálnej teploty Tmax
 3. Objem expanznej nádoby potom vypočítame podľa vzorca:


 4. Z rady expanzných nádob vyberieme najbližšiu vyššiu veľkosť.
 5. Pred inštaláciou expanznej nádoby (alebo najneskôr pred napustením vykurovacej sústavy) upravte tlak v expanznej nádobe z prednastaveného tlaku na veľkosť ph,min
 6. Napustite vykurovaciu sústavu studenou vodou a po odvzdušnení nastavte tlak na ph,min+0,2

Pamätajte: čím bude rozdiel ph,dov – ph,min menší, tým menej bude v sústave kolísať tlak, ale expanzná nádoba vyjde väčšia.

Príklad:

Objem vody vo vykurovacej sústave 200 l, max. prevádzková teplota sústavy je 80 °C, max. tlak v sústave 2,5 bar, najvyšší bod sústavy 7 m nad kotolňou, min. tlak v kotli 0,5 bar.

 1. Minimálny prevádzkový tlak v kotolni – 0,5 bar je menší ako 7/10, ph,min = 7/10+0,2=0,9 bar
 2. Δv z grafu pre 80°C je 0,029.
 3. Ve= 1,3*200*0,029*(2,5+1)/(2,5-0,9) = 16,5 l
 4. Volíme najbližšiu vyššiu nádobu z rady, teda HS018231
 5. Upravíme tlak v expanznej nádobe (bez kvapaliny) na 0,9 bar
 6. Napustíme vykurovaciu sústavu a po odvzdušnení nastavíme tlak na 0,9+0,2=1,1 bar

Výpočet predpokladá usporiadanie vykurovacej sústavy podľa obrázku, kotolňa s kotlom a s expanznou nádobou v najnižšom mieste vykurovacieho systému. Pre iné usporiadanie sa výpočet vykoná podobne, vztiahne sa k umiestneniu expanznej nádoby a u ostatných dielov vykurovania sa vezme do úvahy rozdiel hydrostatického tlaku.
Expanzná nádoba pre pitnú vodu sa navrhne rovnako, len za minimálny tlak sa dosadí tlak vo vodovodnom rade alebo vypínací tlak domácej vodárne, namiesto objemu vykurovacieho systému použite objem ohrievača OPV+cirkulačného potrubia. Ak je tlak v rade príliš vysoký a expanzná nádoba vychádza príliš veľká, je nutné použiť redukčný ventil.

Viac o expanzných nádobáchkatalóg expanzných nádob