Animované schémy TSV B

Pri horení sa z paliva okrem iného uvoľňuje vodná para. Ak je teplota spalín dostatočne vysoká, odchádza para so spalinami komínom. Ak sa však spaliny v niektorom mieste podchladia, dochádza ku kondenzácii vodných pár. Vzniknutý kondenzát môže obsahovať veľmi agresívne látky, ktoré spôsobujú rýchlo koróziu a zanesenie teplovýmenných plôch (dechtovanie).

Tomu dokážu predchádzať termostatické zmiešavacie ventily TSV, ktoré miešajú chladnú vratnú vodu z vykurovacieho systému alebo akumulačnej nádrže s horúcou vodou z výstupu kotla. Tým udržujú celé kotlové teleso na vyššej teplote, pri ktorej ku kondenzácii nedochádza a tým sa výrazne predĺži živnostnosť teplovýmenných plôch a zvýši sa učinnosť kotla.

To, aký vplyv majú termostatické ventily na prevádzku kotla, si môžete prehliadnúť na animovaných schémach.

Prevádzka kotla bez termostatického ventilu

TSV

Jednoduchý systém kúrenia krbovou vložkou/kotlom bez použitia termostatického ventilu. V tomto systéme môže dochádzať ku kondenzácii vodných pár. Vďaka chladnej vratnej vode do kotla vzniká na teplovýmenných plochách kotla agresívny kondenzát. Vzniknutý kondenzát obsahuje produkty spaľovania, ktoré hlavne pri spaľovaní dreva či tuhých palív môžubyť veľmi agresívne a môžu spôsobovať dechtovanie - zanesenie teplovýmenných plôch kotla a ich koróziu. Zanesené teplovýmenné plochy výrazne zhoršujú účinnosť kotla a kotol skoro podlieha korózii..

 

Prevádzka kotla s termostatickým zmiešavacím ventilom TSV B

TSVB

Systém kúrenia krbovou vložkou/kotlom s použitím termostatického zmiešavacieho ventila. Termostatické zmiešavacie ventily TSV miešajú chladnú vratnú vodu z vykurovacieho systému s horúcou vodou z výstupu kotla. Tým udržujú celé kotlové teleso (teplovýmenné plochy) na vyššej teplote, pri ktorej ku kondenzácii nedochádza a tým sa výrazne predĺži životnosť a zvýši účinnosť kotla.

 

Prevádzka kotla s termostatickým zmiešavacím ventilom TSV B a akumulačnou nádržou

TSVB

Systém kúrenia využívajúci termostatický zmiešavací ventil TSV B a akumulačnú nádobu. Vykurovacia voda nahrieva akumulačnú nádobu, ktorá uchováva teplo a do vykurovacej sústavy ho dodáva iba v množstve potrebnom pre vykurovanie objektu. Nedochádza tak k prekurovaniu objektu a vhodnou voľbou objemu akumulačnej nádrže a použitím inteligentnej regulácie možno docieliť skoro rovnakého komfortu vykurovania ako u spínaných zdrojov (plynových kotlov, kotlov na LTO, elektrokotlov atď.). V tomto prípade zdroj pracuje vždy vo svojich normálnych parametroch, teda s maximálnou možnou účinnosťou a to vždy prináša nielen vysokú úsporu nákladov na vykurovanie, ale tiež významne predlžuje životnosť kotla.